IN-PREP

Het IN-PREP project heeft twee doelstellingen. Allereerst, zal er een Mixed Reality Preparedness Platform (MRPP) ontworpen worden. Deze innovatieve IT hulp maakt het mogelijk om met behulp van nieuwe en bestaande scenario’s, in een virtuele omgeving,  beoefenaars voor te bereiden en te trainen op TBCs (transboundary crisis/ grensoverschrijdende crisis). Ten tweede, wordt er met dit project een begeleidend handboek van grensoverschrijdende paraatheid en responsoperaties gecreëerd, die operationele en procedurele ‘best pratices’ en technische aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van relevante systemen adresseert.

Een planning voor crises is nooit een gemakkelijke taak geweest. Wie is verantwoordelijk voor wat, wie hebben we nodig en wanneer introduceren we bepaalde maatregelen? Plannen wordt nog moeilijker wanneer een crisis zich uitstrekt over grenzen en/of beleidsdomeinen (we verwijzen naar een TBC).  Verschillende actoren, (nationaal) beleid en crisiskaders dienen verbonden te worden in TBC’s.  Wat TBC’s  in het bijzonder zo moeilijk maakt is dat er geen ‘ground zero’ is waaromheen georganiseerd kan worden. TBC’s  hebben vaak meerdere of helemaal geen ‘ground zeros’ (bijv. bij een cyberaanval). Het IN-PREP project is opgericht om lidstaten instrumenten te bieden ter voorbereiding op dergelijke TBC’s.

De uiteindelijke doelen van het IN-PREP project zijn het ondersteunen van gezamenlijke responsieplannen, het faciliteren van real-time informatie-uitwisseling en het steunen in de coördinatie van het gebruik van kritieke middelen.  Het project richt zich op planning en training van crisis managers die betrokken zijn in grensoverschrijdende responses. Als het platform waardevol blijkt te zijn in de trainings- en voorbereidingsfase  (de koude fase), kan het ook worden ingezet gedurende de daadwerkelijke crisisrespons (de warme fase). De interdisciplinaire training zal gebaseerd zijn op realistische scenario’s die gebruik maken van (real-time) data en visualisaties.

In het kort, IN-PREP beoogt gebruikers te helpen met het:

  • Identificeren van zwakke punten in de responsplanning
  • Herkennen van actoren in grensoverschrijdende netwerken
  • Wegwijs maken in crisisbesluitvorming in een grensoverschrijdende context
  • Herkennen van welke informatie nodig is en hoe dit te verkrijgen valt
  • Oefenen in communicatie met meerdere doelgroepen en belanghebbenden

Dit project heeft financiering ontvangen van het EuropeanHorizon2020 programma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstraties onder subsidieovereenkomst nr. 740627.

Bezoek de IN-PREP website.