Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Crisisplan BV bij de uitvoering van advies-, onderzoeks- en begeleidingsopdrachten.

1          Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatieadvisering tussen Crisisplan BV en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2          Grondslag offertes

Offertes van Crisisplan BV zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Crisisplan BV zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3          Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Crisisplan BV nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Crisisplan BV betrokken (zullen) zijn. Als Crisisplan BV daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie Crisisplan BV kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst, een fax- en/of datanetaansluiting.

4          Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Crisisplan BV geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5          Personeel

5.1       Wijziging adviesteam

Crisisplan BV kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Crisisplan BV plaatsvinden.

5.2 Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

6          Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Crisisplan BV noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoeding, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

7          Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 20 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Crisisplan BV met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

8          Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Crisisplan BV de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meer werk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9          Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan derhalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Crisisplan BV verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Crisisplan BV kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Crisisplan BV hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Crisisplan BV, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10        Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Crisisplan BV vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Crisisplan BV mag van zijn bevoegdheid tot voortijdig beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Crisisplan BV behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

11        Annuleringsvoorwaarden

In geval van annulering of opschorten van de opdracht of onderdelen daarvan door opdrachtgever geldt volgende annuleringsregeling:

  1. Meer dan 4 kalenderweken voor het begin van de opdracht of het onderdeel; geen kosten voor opdrachtgever.
  2. 4 weken tot en met 1 week voor het begin van de opdracht of het onderdeel; 50% van de kosten voor ‘uitvoering van de opdracht of het onderdeel’ en 50% van alle overige werkelijk gemaakte kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
  3. Binnen 1 week voor het begin van de opdracht of het onderdeel; 100% van de kosten voor ‘uitvoering van de opdracht of het onderdeel’ en 100% van alle overige werkelijk gemaakte kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

12        Intellectueel eigendom

Modellen, formats, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies- of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Crisisplan BV. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Crisisplan BV. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

13        Vertrouwelijkheid

Crisisplan BV is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Crisisplan BV zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Crisisplan aan derden geen mededeling doen over de inhoud van deze offerte, de aanpak van Crisisplan BV, zijn werkwijzen en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

14        Aansprakelijkheid

Crisisplan BV is aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Crisisplan BV van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Crisisplan BV voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

15        Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16        Klachtenregeling onderwijs

Crisisplan BV beschikt over een onafhankelijke klachtenprocedure voor deelnemers aan het onderwijs  dat en aan trainingen die door Crisisplan BV worden verzorgd. Voor deze deelnemers geldt dat deze klachtenregeling voorafgaand aan de geschillenregeling van artikel 16 dient te worden gevolgd.

Een klacht dient in eerste instantie bij de directie van Crisisplan BV, drs. W.I.E. Overdijk, te worden ingediend. De directie van Crisisplan BV zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de klacht daarop reageren. De directie streeft ernaar om een klacht binnen 4 weken na ontvangst af te handelen. Als de afhandeling onverhoopt meer tijd vergt zal de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk door de directie van Crisisplan BV in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel zal worden toegelicht. Ook wordt daarbij een indicatie gegeven van de tijd die de directie van Crisisplan BV nodig denkt te hebben om de klacht alsnog af te handelen.

In het geval de klager niet tevreden is over de afhandeling van de klacht door de directie van Crisisplan BV, kan de klager daartegen beroep aantekenen bij de beroepscommissie. Deze  beroepscommissie bestaat uit één lid, zijnde één van de advocaten van het kantoor GMW Advocaten B.V. in Den Haag. Het oordeel van de beroepscommissie is voor Crisisplan BV bindend. Eventuele consequenties ervan worden direct door Crisisplan BV afgehandeld.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling ervan worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar door Crisisplan BV bewaard.

17        Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.